ภาพงานกิจกรรม

ศูนย์ CITC จัดฝึกอบรม “หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รุ่นที่ 4”


วันที่เผยแพร่ 2017-07-16 18:27:24 น.

ศูนย์ CITC จัดฝึกอบรม “หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รุ่นที่ 4”

          วันที่ 15-17 และ 22-23 พฤษภาคม 2560 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change International Technical and Training Center: CITC) ได้จัดอบรม “หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รุ่นที่ 4 ” ณ ห้องอบรม CITC ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

          วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสามารถนำไปใช้ให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน รวมถึงพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เศษฐศาสตร์เบื้องต้นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระหว่างผู้รับการอบรมและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

          โดย ดร.ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ เวทีการเจรจาระหว่างประเทศกับการลดก๊าซเรือนกระจก และ รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เกียรติบรรยาย ในหัวข้อ ปัญหาความล้มเหลวของตลาดของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, ภาษีคาร์บอน, นโยบายส่งเสริมเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และการลดก๊าซเรือนกระจก และผลกระทบของมาตรการด้านก๊าซเรือนกระจกด้วยมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 43 คน จากหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง และสถาบันการศึกษา อาทิเช่น กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมสรรพสามิต กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรน้ำ กรมปศุสัตว์ กรมควบคุมโรค กรมที่ดิน กรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×