ภาพงานกิจกรรม

การสัมมนา การพัฒนาเครือข่ายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 1”


วันที่เผยแพร่ 2017-07-16 18:40:21 น.

การสัมมนา การพัฒนาเครือข่ายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 1”

วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2560 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change International Technical an Training Center: CITC) ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเครือข่ายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 1” ณ โรงแรมหนุกดี บูทิก รีสอร์ต กะตะ บีช จังหวัดภูเก็ต

          โดย ดร. ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ CITC เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักคือ 1) เพื่อติดตามประเมินผลสำเร็จของศูนย์ CITC 2) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ 3) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสู่สังคมคาร์บอนต่ำ โดยมีผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจำนวน 18 คน จาก 13 เทศบาล อาทิเช่น เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ เทศบาลตำบลย่านตาขาว เทศบาลตำบลศาลากลาง ผู้แทนจากภาคการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคุณสมชาย จริยเจริญ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองแกลง

           ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ระบุถึงความต้องการการสนับสนุนจากศูนย์ CITC ได้แก่ การวิเคราะห์แหล่งเงินทุนสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ การศึกษาดูงานในประเทศ การถอดบทเรียนโดยคำนึงถึงบริบทและอัตลักษณ์ของพื้นที่ คู่มือการเรียนรู้ที่เข้าใจและทำตามได้ง่าย และระบบเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แบบออนไลน์ต่อเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งผลสัมฤทธิ์จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จะถูกนำไปวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อต่อยอดการพัฒนาเครือข่ายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และนำมาประยุกต์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ให้กับเครือข่ายผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×