ภาพงานกิจกรรม

อบก. และ JICA ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ


วันที่เผยแพร่ 2017-07-18 00:16:59 น.

อบก. และ JICA ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) โดยศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CITC) ได้ลงนาม Record of Discussion (R/D) โดย Director General, Global Environment Department, JICA และ นางประเสริฐสุข จามรมาน ผอ. อบก. ในโครงการ “Project for Capacity Development to accelerate Low Carbon and Resilient Society realization in the Southeast Asia region” เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

โดยมีกิจกรรมหลักภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้แก่

  • - การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรและการฝึกอบรม การต่อยอดในการพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทางให้ครอบคลุมเนื้อหามากขึ้น และให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น อาทิ หลักสูตร Mitigation Mechanism/MRV และ หลักสูตร Climate Finance
  • - การขยายเครือข่ายวิทยากร และความร่วมมือในระดับภูมิภาค และกับองค์กรระหว่างประเทศ 
  • - การขยายเครือข่ายและกระจายองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้กับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา รวมถึงภาคประชาชนและสื่อมวลชน ในประเทศไทยและในกลุ่มประเทศอาเซียน
     
คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×