ภาพงานกิจกรรม

อบก. ทำบุญ ครบรอบ ๑๐ ปี


วันที่เผยแพร่ 2017-08-04 13:34:39 น.

กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคมที่ผ่านมา องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. โดยนางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก พร้อมด้วยนางสาวพงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ นางณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบก. เข้าสักการะพระพรหมประจำศูนย์ราชการฯ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๑๐ ปี ณ ลานพระพรหม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ หลังจากนั้นได้มีพิธีสงฆ์ โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดหลักสี่จำนวน ๙ รูป เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคล ณ ห้องจัดเลี้ยง องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ชั้น ๙ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

          อบก. จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐ มีวัตถุประสงค์หลักในการให้บริการทางเทคนิค วิชาการ วิเคราะห์ กลั่นกรองเกี่ยวกับการให้คำรับรองโครงการลดก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับคำรับรอง ส่งเสริมการพัฒนาโครงการและการตลาดซื้อขายปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรองศูนย์ข้อมูลสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ซึ่งตลอด ๑๐ ปีที่ผ่านมา อบก. ได้สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายตามเจตจำนงลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย โดยมีผลงานเด่น ๔ ด้าน คือ

          ๑. การรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก ในระดับโครงการ กิจกรรมรายสาขาและรายมาตรการ เพื่อตอบสนองนโยบายของประเทศ โดยการส่งเสริมพัฒนาตลาดคาร์บอนและธุรกิจคาร์บอน ส่งเสริมกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) และโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS)

          ๒. เป็นศูนย์กลางข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก ซึ่งปัจจุบันจัดทำข้อมูลสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก และยังพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เช่น การประเมิณปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศด้วยระบบตรวจวัดผ่านดาวเทียม ระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต เป็นต้น

          ๓. ให้คำปรึกษาด้านเทคนิค วิชาการ การจัดการก๊าซเรือนกระจก

          ๔. สร้างความพร้อมให้สังคมไทย พัฒนาศักยภาพบุคคลและเสริมสร้างความรู้ ความตระหนัก โดยได้จัดให้มีศูนย์วิชาการนานาชาติ (Climate Change International Technical and Training Center: CITC) เพื่อพัฒนาศักยภาพภาครัฐภาคเอกชนของไทยและกลุ่มประเทศ

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×