ภาพงานกิจกรรม

ภาคอุตสาหกรรมระยองร่วมให้ข้อเสนอแนะ “GREEN Rayong Model…มีส่วนร่วม ลดโลกร้อน”


วันที่เผยแพร่ 2017-08-04 13:39:49 น.

ระยอง : เมื่อวันที่ ๓  กรกฎาคมที่ผ่านมา ผู้แทนจากภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองเข้าร่วมประชุมหารือและให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมเอกชนสนับสนุนป่าลดโลกร้อนในจังหวัดระยอง หรือเรียกว่า “GREEN Rayong Model…มีส่วนร่วม ลดโลกร้อน” ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดจากโครงการ “ภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน” ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างกรมป่าไม้และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยได้รับเกียรติจากนางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกกล่าวเปิดการประชุม นางณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ได้กล่าวแนะนำโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน และความเป็นมาของ โครงการ “GREEN Rayong Model…มีส่วนร่วม ลดโลกร้อน” และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พสุธา สุนทรห้าว หัวหน้าโครงการวิจัย ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำเสนอผลการวิจัย “การพัฒนาแนวทางส่งเสริมภาคเอกชนสนับสนุนป่าลดโลกร้อน” การประเมินปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของป่าชุมชนในจังหวัดระยอง และร่าง “GREEN Rayong Model…มีส่วนร่วม ลดโลกร้อน” แล้วจึงเปิดเวทีเพื่อร่วมกันวิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อ “GREEN Rayong Model…มีส่วนร่วม ลดโลกร้อน” ณ ห้องการ์เด้นวิว โรงแรมระยองซิตี อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

          จากนั้นวันที่ ๔ กรกฎาคม คณะทำงานได้เข้าพบนายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเพื่อชี้แจงการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมภาคเอกชนสนับสนุนป่าลดโลกร้อน “GREEN Rayong Model…มีส่วนร่วม ลดโลกร้อน” โดยกรมป่าไม้ อบก. และที่ปรึกษาโครงการ ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง โดยประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการคือ ชุมชนที่อยู่รอบป่าและได้ดูแลรักษา ได้รับการสนับสนุนส่งผลให้ป่าที่ได้รับการดูแลรักษามีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น มีการพึ่งพาอาศัยระหว่างป่ากับคนมากขึ้น ภาคเอกชนได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในการส่งเสริมการดูแลรักษาป่า เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร และภาครัฐได้รักษาผืนป่าที่มีอยู่แล้ว โดยได้รับความร่วมมือที่ดีจากประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งได้พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นจากการดูแลฟื้นฟูป่าและเครือข่ายป่าชุมชนที่สามารถช่วยกันดูแลรักษาป่าผืนอื่น ๆ อีกต่อไป

          โครงการมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมบทบาทของภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดระยอง ในด้านการรักษาป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในจังหวัดระยอง ผู้ดูแลรักษาป่าได้รับการสนับสนุน นำไปสู่การจัดการป่าที่ดียิ่งขึ้น เพิ่มศักยภาพและบทบาทในการลดก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งส่งเสริมการบรรลุประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภาคเอกชนมีกิจกรรมเพื่อสังคม สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เกิดการดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานและเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×