ภาพงานกิจกรรม

“GREEN Rayong Model…มีส่วนร่วม ลดโลกร้อน”


วันที่เผยแพร่ 2017-08-04 13:53:33 น.

กรมป่าไม้จับมือ อบก. และจังหวัดระยอง พัฒนา “GREEN Rayong Model…มีส่วนร่วม ลดโลกร้อน” ดึงภาคเอกชนสนับสนุนป่าลดโลกร้อน

กรุงเทพฯ: เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคมที่ผ่านมา กรมป่าไม้ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจังหวัดระยอง จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น “การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมภาคเอกชนสนับสนุนป่าลดโลกร้อน” หรือ “GREEN Rayong Model…มีส่วนร่วม ลดโลกร้อน” ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดจากโครงการ “ภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน” ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างกรมป่าไม้และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยมีนายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วย นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ร่วมรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ ผู้แทนจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นิคมอุตสาหกรรมในระยอง สภาอุตสาหกรรมจังหวัด คณะกรรมการป่าชุมชน หน่วยบัญชาการทหาร ณ โรงแรมระยองซิตี จังหวัดระยอง

          จากการประชุมดังกล่าว ภาคส่วนต่าง ๆ ได้มีความเห็นสอดคล้องกัน โดยสนับสนุนให้มีการพัฒนาโครงการ “GREEN Rayong Model ... มีส่วนร่วม ลดโลกร้อน” เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมถึงบทบาทของภาคเอกชนในการสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่ป่า พื้นที่สีเขียว ตลอดจนโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน ผ่านโครงการ/ กิจกรรมที่มีอยู่แล้ว หรือตั้งใจดำเนินการเพิ่มเติม และสามารถนำไปสู่การประเมินปริมาณการดูดซับกักเก็บก๊าซเรือนกระจกของป่าหรือพื้นที่สีเขียวภายใต้โครงการ/ กิจกรรมเหล่านั้นเป็นคาร์บอนเครดิต รวมทั้งสามารถนำไปชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของหน่วยงาน

โครงการ “GREEN Rayong Model…มีส่วนร่วม ลดโลกร้อน” นี้มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมบทบาทของภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดระยอง ในด้านการรักษาป่าไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในจังหวัดระยอง โดยผลที่คาดว่าจะได้รับจาก “GREEN Rayong Model…มีส่วนร่วม ลดโลกร้อน” ได้แก่ผู้ดูแลรักษาป่าได้รับการสนุบสนุน นำไปสู่การจัดการป่าที่ดียิ่งขึ้น เพิ่มศักยภาพและบทบาทในการลดก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งส่งเสริมการบรรลุประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเกิดการประสานความร่วมมือระหว่าง อบก. กับหน่วยงานภาครัฐ ในการดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×