ภาพงานกิจกรรม

สื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม “สื่อสัญจรโลกร้อน”


วันที่เผยแพร่ 2017-08-25 13:32:06 น.

สื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม “สื่อสัญจรโลกร้อน” โดย อบก. และชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม

กรุงเทพฯ: เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ สิงหาคมที่ผ่านมา สื่อมวลชนกว่า ๓๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม “สื่อสัญจรโลกร้อน”ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ร่วมกับชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อน โดยในช่วงเช้าได้รับเกียรติจากนางณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก นำคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมบริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับเกียรติจาก Mr.Dick Hsieh ประธานกรรมการบริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวต้อนรับพร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจก ณ ห้องประชุม บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ  

          ในช่วงบ่าย คณะสื่อมวลชนเดินทางไปเยี่ยมชมพื้นที่วัดขุนสมุทราวาส หรือวัดขุนสมุทรจีน ที่ประสบกับวิกฤตน้ำกัดเซาะชายฝั่งพบว่า วัดและพื้นที่ชุมชนถูกน้ำทะเลรุกล้ำกินพื้นที่หายไปกว่า ๔ กิโลเมตร ส่งผลให้ชาวบ้านต้องย้ายออกนอกพื้นที่เนื่องจากไม่มีพื้นที่ทำกิน แต่ก็มีบางครอบครัวที่ยังหาทางปรับตัวให้อยู่ได้กับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยมีผู้นำชุมชนพยายามขอความช่วยเหลือมาโดยตลอดจนกลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลก ภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาจึงเข้ามาให้การช่วยเหลือ จากนั้นเป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ “แผ่นดินที่กลืนหายไป ผลจากภาวะโลกร้อน” กรณีศึกษา “บ้านขุนสมุทรจีน” โดย นางณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ศ.ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล ประธานสถาบันโลกร้อนศึกษาประเทศไทย นายสุรจิต ชิรเวทย์ อดีตสมาชิกวุฒิสภาสมุทรสงคราม นางสมร เข่งสมุทร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๙ บ้านขุนสมุทรจีน และนายวิษณุ เข่งสมุทร นักวิจัยชุมชนท้องถิ่น ณ ศาลาประชาคมบ้านขุนสมุทรจีน จ.สมุทรปราการ

          ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม คณะสื่อมวลชนเดินทางเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ชุมชนบ้านป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรีที่ดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับเกียรติจากนายโกศล แสงทอง ประธานเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปการดำเนินงานด้านการใช้พลังงานทดแทน การประหยัดพลังงาน การพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากชุมชนตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่รายล้อมด้วยป่าดงดิบและประสบปัญหาขาดแคลนไฟฟ้าใช้ ชาวบ้านจึงรวมตัวกันเป็น “เครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ” เพื่อเรียนรู้และนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้โดยไม่พึ่งพางบประมาณของรัฐจนกลายเป็นชุมชนต้นแบบในการพึ่งพาตนเองตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×