ภาพงานกิจกรรม

คณะผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุมเผยแพร่ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจไทยในการใช้กลไกราคาเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก


วันที่เผยแพร่ 2017-08-25 13:57:31 น.

คณะผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุมเผยแพร่ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจไทยในการใช้กลไกราคาเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก

กรุงเทพฯ : วันที่ ๗ สิงหาคมที่ผ่านมา ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมเผยแพร่ผลการศึกษา “โครงการศึกษาผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจไทยในการใช้กลไกราคา เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกเพิ่มเติมจากเป้าหมายของประเทศภายหลังปี ๒๕๖๓ (Intended Nationally Determined Contribution: INDC)” โดยได้รับเกียรติจากนางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ให้เกียรติเป็นประธาน จากนั้นนางสาวพงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับการทำงานของระบบซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพงศ์ พัฒนพงษ์ หัวหน้าคณะผู้วิจัย ศูนย์บริการวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติ ลิ่มสกุล ที่ปรึกษาโครงการฯ ได้รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อระบบเศรษฐกิจไทย ณ ห้องจามจุรีย์บอลรูม A ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส ถนนพญาไท กรุงเทพมหานครฯ

          โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการศึกษาผลกระทบของการใช้กลไกการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกและกลไกภาษีคาร์บอนต่อระบบเศรษฐกิจไทยในระดับมหภาคทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้และราคาที่เหมาะสมของกลไกราคาคาร์บอน โดยใช้แบบจำลองดุลยภาพทั่วไป (Computable General Equilibrium) จาก ๓ กรณี ได้แก่

๑) การลดก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ภาษีคาร์บอน (Carbon Tax)

๒) การใช้กลไกซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Trading Scheme)

๓) จากการใช้ทั้งสองมาตรการร่วมกัน

ผลการศึกษาพบว่า การใช้กลไกซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นกลไกที่ได้ผลดีที่สุด กล่าวคือเกิดผลกระทบต่อรายได้ประชาชาติ (Gross Domestic Product) สวัสดิการสังคมโดยรวม (Social Welfare) และผลกระทบต่อการกระจายรายได้ของครัวเรือนน้อยที่สุด ซึ่งภายหลังการนำเสนอผลการศึกษา ได้มีการตอบข้อซักถามและรับฟังแนวความคิดในการพัฒนาต่อยอดโครงการจากผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับกรอบนโยบายการทำงานของระบบซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยต่อไป

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×