ภาพงานกิจกรรม

อพวช. เชิญ อบก. ร่วมจัดนิทรรศการมหกรรมวิทย์ ประจำปี ๒๕๖๐


วันที่เผยแพร่ 2017-09-13 19:33:34 น.

อพวช. เชิญ อบก. ร่วมจัดนิทรรศการมหกรรมวิทย์ ประจำปี ๒๕๖๐

กรุงเทพฯ : วันที่ ๑๘ สิงหาคมที่ผ่านมา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ อพวช. นำโดย รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้กล่าวรายงาน และ ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ เวทีกลาง อาคาร ๒ - ๘ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นงานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมจากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อแสดงถึงศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่นำสมัย สร้างความตื่นเต้น แรงบันดาลใจ และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แก่สังคมไทย และในปีนี้จัดในหัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดย อบก. ได้รับเชิญเป็นหน่วยงานร่วมจัดแสดงนิทรรศการเพื่อส่งเสริม สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อนให้กลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปให้ตระหนักถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความสำคัญในการลดก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ภารกิจ บทบาท หน้าที่ของ อบก. ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างยิ่งขึ้น โดยในปีนี้จัดนิทรรศการในหัวข้อ “รวมพลังผู้พิทักษ์น้อยลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน” โดยประมาณการผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับ อบก. ตลอดช่วงเวลาที่จัดนิทรรศการประมาณ ๕๐,๐๐๐ คน

ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นผู้กล่าวขอบคุณและมอบโล่ขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานสถาบันการศึกษา หน่วยงานสมาคมและพิพิธภัณฑ์ และหน่วยงานเอกชนที่ให้ความร่วมมือในการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อมอบความรู้ ความสนุกสนาน สร้างความตื่นเต้น สร้างแรงบันดาลใจ และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แก่สังคมไทย ก่อให้เกิดทัศนคติเชิงบวก กระตุ้นการคิดและการตั้งคำถาม และนำไปสู่การเป็นผู้รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตทางวิทยาศาสตร์ต่อไปพร้อมทั้งกล่าวปิดงาน โดยตลอดระยะเวลาในช่วงจัดงานมีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการประมาณ ๑,๑๐๐,๐๐๐ คน

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×