ภาพงานกิจกรรม

จังหวัดนนทบุรีและสงขลาเข้าร่วมงานแถลงผลสำเร็จการศึกษาข้อมูลก๊าซเรือนกระจก


วันที่เผยแพร่ 2017-09-13 19:55:53 น.

จังหวัดนนทบุรีและสงขลาเข้าร่วมงานแถลงผลสำเร็จการศึกษาข้อมูลก๊าซเรือนกระจก

กรุงเทพฯ : วันที่ ๔ กันยายนที่ผ่านมา นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายนพดล ฮมแสน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี และนางจินตวดี พิทยเมธากูล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา เข้าร่วมงานแถลงผลสำเร็จโครงการ “การพัฒนาแนวทางการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญ่และแผนการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสม” โดยมีนางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน นายเจษฎา สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก อบก. นำเสนอความสำคัญของการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง เพื่อเป็นฐานในการวางแผนการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ และนางวีณา คำวิชัย นักวิชาการชำนาญการ อบก. นำเสนอผลการศึกษาข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสงขลา จากนั้นรับฟังเสวนาโดยนายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายนพดล ฮมแสน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี นางจินตวดี พิทยเมธากูล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา และนายสิทธิศักดิ์ สุขใสสาคร ที่ปรึกษาโครงการจากบริษัท เดอะครีเอจี้ จำกัด ในหัวข้อ “ถอดบทเรียนจากการดำเนินโครงการและประโยชน์ที่ได้จากการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด” ณ ห้องบงกชรัตน์ เอ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ

          โครงการพัฒนาแนวทางการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญ่และแผนการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เมืองทราบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในขอบเขตการปกครองและสนับสนุนให้เมืองตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้สามารถวิเคราะห์มาตรการต่าง ๆ ในการลดก๊าซเรือนกระจกซึ่งสอดคล้องกับบริบทของเมือง เพื่อช่วยให้เมืองสามารถบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก และเพื่อพัฒนาแผนการลดก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง และแนวทางในการจัดทำแผนการลดก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง นำไปสู่การบริหารจัดการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม สนับสนุนประเทศไทยไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

          ในบ่ายวันเดียวกัน อบก. โดยสำนักวิเคราะห์และติดตามประเมินผลได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค (สสภ.) ที่ 1-16 ภายใต้โครงการความร่วมมือในการดำเนินการติดตามประเมินผลโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) และประชาสัมพันธ์โครงการลดก๊าซเรือนกระจก ณ ห้องบงกชรัตน์ บี โรงแรม เดอะรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการ CDM ในประเทศไทย รวมทั้งผลการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการประจำปี 2560 และยังได้มีการหารือถึงขอบเขตการดำเนินงานภายใต้โครงการความร่วมมือในปีถัดไป เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ สสภ. ในการติดตามประเมินผลโครงการลดก๊าซเรือนกระจก รวมไปถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการลดก๊าซเรือนกระจกและประชาสัมพันธ์โครงการลดก๊าซเรือนกระจกของ อบก. ให้กับทุกภาคส่วนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

 

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×