ภาพงานกิจกรรม

ทส. ร่วมกับ NIDA ร่วมลงนาม MOU พัฒนาและยกระดับขีดความสามารถปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม


วันที่เผยแพร่ 2017-09-13 20:21:10 น.

ทส. ร่วมกับ NIDA ร่วมลงนาม MOU พัฒนาและยกระดับขีดความสามารถปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม

กรุงเทพฯ : วันที่ ๖ กันยายนที่ผ่านมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานและร่วมลงนามกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพิธีร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมของบุคลากรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมี นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง และรองศาสตราจารย์ ดร. จำลอง โพธิบุญ คณะบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน โดยนางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน ณ ห้องประชุม ๒๐๑ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ

          บันทึกความเข้าใจฉบับนี้มีขอบเขตความร่วมมือที่ทั้งสองหน่วยงานจะดำเนินการร่วมกัน ดังนี้

          ๑. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะให้การสนับสนุนบุคลากรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณารับเข้าเป็นนักศึกษาสามัญในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาร่วมกันของทั้งสองฝ่าย และระเบียบข้อบังคับของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อาจพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษาให้ตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี

          ๒. กำหนดให้มีการพัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งในเชิงวิชาการและสร้างสรรค์นวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรม การสัมมนา การให้คำปรึกษาแนะนำ เป็นต้น

          ๓. ส่งเสริมความร่วมมือในการทำวิจัย บริการทางวิชาการ ศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

          ๔. ให้ความร่วมมือในการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ อาจารย์พิเศษ การเป็นที่ปรึกษาร่วม และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาและหลักสูตรของคณะกรรมการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้อง

 

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×