ภาพงานกิจกรรม

องค์การต่อต้านคอร์รัปชันจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี ๒๕๖๐


วันที่เผยแพร่ 2017-09-13 20:40:05 น.

องค์การต่อต้านคอร์รัปชันจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี ๒๕๖๐ 

กรุงเทพฯ : วันที่ ๖ กันยายนที่ผ่านมา องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ได้จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี ๒๕๖๐ โดย นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) กล่าวเปิดงาน และ ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัยด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย นำเสนอสถานการณ์คอร์รัปชันในประเทศไทย จากนั้นเป็นการเสวนาโดย นายบรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) นางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย นายภัทระ คำพิทักษ์ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันอิศรา นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนายนิติพงษ์ ห่อนาค ในหัวข้อ “รัฐบาลใหม่ ! คอร์รัปชันเก่า ?” โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกได้รับเชิญเข้าร่วมงาน ณ ห้องคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี๒ ชั้น ๒๒ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

          องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ได้จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันเป็นครั้งแรกในปี ๒๕๕๔ เพื่อสร้างกระแสการเปลี่ยนแปลงให้สังคมไทยก้าวพ้นไปจากความเลวร้ายของการทุจริตคอร์รัปชัน และกระตุ้นให้สังคมไทยทุกภาคส่วนร่วมมือกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมปรับเปลี่ยนค่านิยมไม่ยอมรับการโกงทุกรูปแบบ ในปีนี้จัดงานภายใต้แนวคิด “รัฐบาลใหม่ ! คอร์รัปชั่นเก่า ?” เพื่อให้สังคมไทยได้ตระหนักรู้ว่า คนไทยจำเป็นต้องแสดงเจตนาร่วมกัน ให้มีการขับเคลื่อนมาตรการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันที่จำเป็นให้สำเร็จ รวมทั้งแนวทางที่จะทำให้ประชาชนรู้เท่าทันเพื่อการตัดสินใจเรื่องผลประโยชน์ของประเทศชาติร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

          ๑. เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเลือกตั้ง และผลจากการเลือกคนไม่ดีเข้าสภา ซึ่งในที่สุดจะส่งผลต่อเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ

          ๒. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความเกลียดชังการทุจริตคอร์รัปชัน ที่เป็นมหันตภัยร้ายส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง อันอาจนำไปสู่ความล่มสลายของประเทศ

          ๓. เพื่อปลุกเร้าสังคมไทยในทุกภาคส่วนให้ลุกขึ้นมาร่วมกันต่อสู้กับการโกง และต่อต้านคนโกง

          ๔. เพื่อระดมความคิดเห็นถึงยุทธวิธีของแต่ละภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และทุกขนาดอย่างยั่งยืน

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×