ภาพงานกิจกรรม

๑๒๑ ปีกรมป่าไม้ “Forest 4.0 IN Thailand 4.0”


วันที่เผยแพร่ 2017-09-25 15:31:29 น.

๑๒๑ ปีกรมป่าไม้ “Forest 4.0 IN Thailand 4.0” ใช้เทคโนโลยีแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

กรุงเทพ ฯ : เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายนที่ผ่านมา กรมป่าไม้ได้จัดงานวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ ๑๒๑ ปี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ผู้ทรงสถาปนากรมป่าไม้และร่วมสดุดีวีรชนป่าไม้ผู้อุทิศตน เสียสละและทำคุณประโยชน์แก่กิจกรรมป่าไม้ โดยมี นายชลทิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้เป็นประธานพิธี และนางณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม ๑ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ กรุงเทพฯ

งานวันสถาปนากรมป่าไม้ในปีนี้ จัดภายใต้แนวคิด “Forest 4.0 IN Thailand 4.0” เป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ให้ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อให้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้รับการแก้ไขอย่างเห็นผลและเป็นรูปธรรม เนื่องจากกรมป่าไม้มีภารกิจต้องป้องกันรักษาพื้นที่ป่ามากกว่า ๖๐ ถึง ๗๐ ล้านไร่ ภายใต้ข้อจำกัดด้านกำลังเจ้าหน้าที่ที่ไม่เพียงพอต่อการดูแลผืนป่าในความรับผิดชอบ จึงมีการนำเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมาใช้ปฏิบัติงานร่วมกับทุกภาคส่วน ซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบบูรณาการในทุกมิติ แนวคิด Forest 4.0 IN Thailand 4.0 จึงเกิดขึ้นเพื่อต้องการขับเคลื่อนการทำงานของกรมป่าไม้ โดยมีเป้าหมายที่จะนำเทคโนโลยีดิจทัลมาปฏิรูประบบการทำงานในทุกมิติ ทั้งในด้านการป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์อย่างมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใน พ.ศ. ๒๕๗๙ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×