ภาพงานกิจกรรม

อบก./CITC จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับ มหาวิทยาลัย College Of Asia Pacific Studies, Ritsumekan Asia Pacific ประเทศญี่ปุ่น และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ประเทศไทย


วันที่เผยแพร่ 2017-09-26 01:58:46 น.

อบก./CITC จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับ มหาวิทยาลัย College Of Asia Pacific Studies, Ritsumekan Asia Pacific ประเทศญี่ปุ่น และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ประเทศไทย

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดย ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CITC) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัย College of Asia Pacific Studies, Ritsumekan Asia Pacific ประเทศญี่ปุ่น และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ประเทศไทย ณ ห้องอบรม อบก. ชั้น 9

ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ CITC ได้กล่าวเปิดการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยมี นางสาวชญาธร ธนวัฒนาดำรง นักวิชาการชำนาญการ ศูนย์ CITC และ นางสาวชัญญาภัค วัฒนจินดา นักวิชาการชำนาญการ ศูนย์ CITC บรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในปัจจุบัน และบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และกิจกรรมต่างๆของศูนย์ CITC เพื่อสนับสนุนต่อการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการด้านเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทั้งสิ้น 30 คน ได้แก่ Ass.Prof.Dr. Sudo, Prof.Dr. Kurokawa และนักศึกษามหาวิทยาลัย College of Asia Pacific Studies, Ritsumekan Asia Pacific ประเทศญี่ปุ่น ผศ.ดร.แอชตัน นามวงศ์ และนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นิด้า ประเทศไทย วัตถุประสงค์ของการสัมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ และกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปัน ข้อมูล และประสบการณ์ ระหว่างมหาวิทยาลัย College of Asia Pacific Studies, Ritsumekan Asia Pacific ประเทศญี่ปุ่น และ อบก.

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×