ภาพงานกิจกรรม

ศูนย์ CITC จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ระดับกลาง) รุ่นที่ 1” “การวิเคราะห์และประเมินผลประโยชน์โครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาคการเกษตร”


วันที่เผยแพร่ 2017-09-26 02:18:36 น.

ศูนย์ CITC จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ระดับกลาง) รุ่นที่ 1” “การวิเคราะห์และประเมินผลประโยชน์โครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาคการเกษตร”

วันที่ 20-21, 24-27, 31 กรกฎาคม และ 1-3 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change International Technical and Training Center: CITC) ร่วมกับ สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.), โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) และศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ระดับกลาง) รุ่นที่ 1 “การวิเคราะห์และประเมินผลประโยชน์โครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาคการเกษตร” ณ ห้องอบรม CITC ชั้น 9 อบก. โดย ดร.ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้

วัตถุประสงค์ของการอบรม 

1) ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์ผลประโยชน์ของโครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

2) ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับสามารถนำไปประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์ผลประโยชน์ของโครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการเกษตร

3) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระหว่างผู้รับการอบรมและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ทั้งสิ้น 40 คน จากหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง และสถาบันการศึกษาของไทย อาทิเช่น กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมชลประทาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรน้ำ และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ, ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ดร.อารียา โอบิเดียกวู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนายศุภกร ชินวรรโณ ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลก แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ผู้อบรมได้นำเสนอการวิเคราะห์กรณีศึกษา โดยมีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างผู้รับการอบรมและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในกิจกรรมนี้

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ผู้อบรมลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ณ สวนลุงเชียร โดยได้รับเกียรติจาก นายฉัตรชัย ธนิกกุล นายก อบต.บ้านคา กล่าวต้อนรับ, นายวิเชียร ชีนะ ประธานธนาคารต้นไม้ ให้ความรู้ เรื่องการทำเกษตรแบบผสมผสาน และนายจันทร์ เรืองเรรา ปราชญ์ชาวบ้าน ให้ความรู้เรื่องการทำสับปะรดแปลงใหญ่

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×