ภาพงานกิจกรรม

อบก. / ศูนย์ CITC จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในบริบทของเมืองและชุมชน


วันที่เผยแพร่ 2017-09-26 22:39:43 น.

อบก. / ศูนย์ CITC จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในบริบทของเมืองและชุมชน

วันที่ 6-7 กันยายน 2560 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดย ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CITC) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดการผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในบริบทเมืองและชุมชน” ร่วมกับ ศูนย์เครือข่ายงานวิเคาระห์ วิจัย และฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sea Start RC) ณ โรงแรมไอบิส กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์

ในการนี้ นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการ อบก. ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรม และ ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ CITC กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของหลักสูตรอบรมดังนี้ ผู้รับการอบรมมีความเข้าใจพื้นฐานด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสี่ยงของเมืองหรือชุมชนต่อผู้บริหาร เพื่อนำไปใช้ให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน รวมถึงพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โดยมีผู้แทนจากองค์กรส่วนท้องถิ่น จาก 10 เทศบาล ได้แก่ เทศบาลตำบลย่านตาขาว เทศบาลตำบลสันพระเนตร เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ เทศบาลตำบลศาลากลาง เทศบาลนครนนทบุรี เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลนครอุดรธานี เทศบาลเมืองน่าน และเทศบาลเมืองหนองสำโรง และสำนักโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งสิ้น 30 คน

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญ นายศุภกร ชินวรรโณ จาก Sea Start RC ผศ.ดร.วิจิตรบุษบา มารมณ์ และ ผศ.ดร.วนารัตน์ กรอิสรานุกูล จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ รศ.ดร.ณัชวิชญ์ ติกุล จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ บรรยายให้ความรู้และดำเนินกิจกรรมเกมส์เมืองพลวัต และกิจกรรมการจัดทำภาพฉายอนาคตเมืองและความเสี่ยงของเมืองจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้แก่ผู้รับการอบรมเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระหว่างวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและผู้เข้ารับการอบรม

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×