ภาพงานกิจกรรม

“ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” โดย อบก.


วันที่เผยแพร่ 2017-09-27 16:44:58 น.

“ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” โดย อบก. เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แผ่นดิน

กรุงเทพฯ : วันที่ ๑๕-๑๖ กันยายนที่ผ่านมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. จัดกิจกรรมโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” โดยวันที่ ๑๕ กันยายนได้ร่วมกันปลูกต้นไผ่ จำนวน ๒๐๐ ต้น ณ สวนป่ากลางดง กรมป่าไม้ อำเภอกลางดง จังหวัดนครราชสีมา และตามรอยศาสตร์พระราชา ดำเนินวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ณ นิคมเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา พร้อมร่วมกันปลูกต้นกันภัยมหิดลและต้นดอนญ่าควีนสิริกิติ์ และในวันที่ ๑๖ กันยายน ได้ทำกิจกรรมยิงลูกไม้ปลูกป่า ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ “ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” เป็นโครงการที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้อย่างพร้อมเพรียงกันทั้ง ๗๗ จังหวัด เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ซึ่งมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบร่วมกับภาคส่วนอื่น รัฐวิสาหกิจ องค์กรและภาคประชาชน พร้อมทั้งหน่วยงานทุกหน่วยงานในสังกัด ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และร่วมกันทำความดีให้กับประเทศชาติตามพระราโชบายฯ รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ต้นไม้และทรัพยากรป่าไม้ให้แก่ประชาชนทุกคนในประเทศ

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×