ภาพงานกิจกรรม

คณะผู้เชี่ยวชาญจากเวียดนามเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสำนักงานสีเขียวของ อบก.


วันที่เผยแพร่ 2017-10-02 18:45:05 น.

คณะผู้เชี่ยวชาญจากเวียดนามเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสำนักงานสีเขียวของ อบก.

กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายนที่ผ่านมา คณะผู้เชี่ยวชาญรัฐบาลเวียดนาม ภายใต้โครงการ “Advancing and Measuring Sustainable Consumption and Production for a Low-Carbon Economy in Middle-Income and Newly Industrialized Countries (Advance SCP)” จำนวน ๑๕ คนเข้าเยี่ยมชมและศึกษางานด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสำนักงานสีเขียวขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. โดยมี นางสาวสุมน สุเมธเชิงปรัชญา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และให้ข้อมูลกิจกรรมและผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสำนักงานสีเขียวของ อบก. ณ ห้องประชุม ๒ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ชั้น ๙ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ

          โครงการ “Advancing and Measuring Sustainable Consumption and Production for a Low-Carbon Economy in Middle-Income and Newly Industrialized Countries (Advance SCP)” เป็นโครงการที่ดำเนินการโดยองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (Gesellschaft Internationale Zusammenarbeit: GIZ) การเยี่ยมชม อบก. ครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษางานการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Public Procurement: GPP) การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน (Sustainable Consumption and Production: SCP) และฉลากสิ่งแวดล้อม (Eco-Labels)

          อบก. ได้มีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ ฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕ ฉลากคาร์บอน ฉลากเขียว โรงแรมใบไม้เขียว เป็นต้น รวมทั้งได้ดำเนินกิจกรรมการรณรงค์ให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้า น้ำ กระดาษ ลดขยะ ด้วยการติดป้ายตามจุดต่าง ๆ การให้ข้อมูลความรู้ผ่านเสียงตามสาย การจัดประกวดสวยทั้งซอย  การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร เป็นต้น เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทำให้ อบก. ได้รับรางวัลสำนักงานสีเขียวระดับทองจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×