ภาพงานกิจกรรม

๗ บริษัทสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อนรับมอบเกียรติคุณในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี ๒๕๖๐


วันที่เผยแพร่ 2017-10-02 18:48:07 น.

๗ บริษัทสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อนรับมอบเกียรติคุณในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี ๒๕๖๐

กรุงเทพฯ : วันที่ ๑๙ กันยายนที่ผ่านมา ภาคเอกชน ๗ แห่ง ที่เข้าร่วมสนับสนุนโครงการ “ภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน” รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี ๒๕๖๐ จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. โดยมี ดร.วิจารณ์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน และนางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กล่าวรายงาน ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ

          โครงการ “ภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน” เกิดจากความร่วมมือระหว่างกรมป่าไม้และ อบก. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการสนับสนุนป่าชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการดูแลจัดการป่าไม้ โดยสามารถสนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์ หรือองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาให้การดูแลป่าชุมชนมีศักยภาพมากขึ้น ตอบสนองต่อเป้าหมายการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทย ซึ่งการสร้างความเข้มแข็งให้ป่าชุมชนเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้และยังมีส่วนในการดูดซับและกักเก็บคาร์บอน ช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศได้อีกด้วย โดยในปีนี้มีภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนป่าชุมชนกับโครงการ “ภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน” จำนวน ๗ แห่ง ดังนี้

          ๑. บริษัท เก็คโค่-วัน จำกัด ให้การสนับสนุน ป่าชุมชนบ้านมาบจันทร์ จังหวัดระยอง

          ๒. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุน ป่าชุมชนบ้านน้ำทรัพย์ จังหวัดเพชรบุรี

          ๓. บริษัท เค โกลบอล จำกัด ให้การสนับสนุน ป่าชุมชนบ้านวังศิลาดิเรกสาร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

          ๔. บริษัท ไทยนิปปอนฟู้ดส์ จำกัด ให้การสนับสนุน ป่าชุมชนบ้านลำน้ำเขียว จังหวัดลพบุรี

          ๕. บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ให้การสนับสนุน ป่าชุมชนบ้านแขมงคงมั่น จังหวัดระยอง

          ๖. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุน ป่าชุมชนบ้านยายจั่น จังหวัดระยอง

          ๗. บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุน ป่าชุมชนบ้านห้วยโรงนอก จังหวัดแพร่

          ภายในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี ๒๕๖๐ กรมป่าไม้ได้เชิญป่าชุมชนบ้านศาลเจ้า จังหวัดระยอง จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ป่าชุมชนอีกด้วย

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×