ภาพงานกิจกรรม

๑๕ ปี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


วันที่เผยแพร่ 2017-10-09 14:14:22 น.

๑๕ ปี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เน้นการมีส่วนร่วมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคมที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ ทส. เข้าร่วมงานสถาปนา ๑๕ ปี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ เป็นประธาน นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก นางสาวพงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ และนางณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกเข้าร่วมงาน พิธีการเริ่มด้วย พลเอกสุรศักดิ์ สักการะพระพุทธสยัมภู พระพุทธรูปประจำ ทส. และบูชาพระภูมิสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกรมควบคุมมลพิษ จากนั้นประกอบพิธีทางพุทธศาสนา โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดแก้วฟ้าจุฬามณีจำนวน ๙ รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช (ห้องประชุมใหญ่) ชั้น ๒ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาปนาขึ้นเมื่อวันที ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน สร้างคุณค่าที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในโอกาสนี้ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้โอวาทในการทำงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดังนี้

          ๑. การปฏิบัติงานต้องปฏิบัติด้วยความเข้มแข็งเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติในแต่ละด้าน

          ๒. การบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้บริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด

          ๓. การปฏิบัติหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะต้องปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงประโยชน์และความสุขของประชาชน

          ๔. การบริหารงานทรัพยากรบุคคล ให้น้อมนำแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ในเรื่องการคัดเลือกคนดีเข้าสู่ตำแหน่งที่เหมาะสม มาเป็นแนวทางปฏิบัติ

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×