ภาพงานกิจกรรม

ศูนย์ CITC จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสู่สังคมคาร์บอนต่ำสำหรับกลุ่มผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ในบริบทสุขภาพดีเป็น


วันที่เผยแพร่ 2017-11-06 15:48:06 น.

ศูนย์ CITC จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสู่สังคมคาร์บอนต่ำสำหรับกลุ่มผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ในบริบทสุขภาพดีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change International Technical and Training Center: CITC) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสู่สังคมคาร์บอนต่ำ สำหรับผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ในบริบทสุขภาพดีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 20-21 กันยายน 2560 ณ ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

วันที่ 20 กันยายน 2560 ได้รับเกียรติ ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บรรยายในหัวข้อ “ ไขข้อสงสัยภาวะโลกร้อน ”โดยมีผู้เข้ารับการอบรม อาทิ นายอำเภอภูซาง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกล้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งกล้วย ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 60 คน โดยมีวัตถุประสงค์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้การพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงความเชื่อมโยงเพื่อนำไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ ในบริบท 4 ด้าน ได้แก่ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ , แหล่งน้ำสีฟ้า และพื้นที่สีเขียว , โลกไร้ขยะ , สุขภาพดีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วันที่ 21 กันยายน 2560 ดร.จักกนิตต์ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ในบริบทสุขภาพดีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งกล้วย ผู้แทนเทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ และผู้แทนสาธารณสุขอำเภอภูซาง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งกล้วย จะมีการบูรณาการแนวทางสังคมคาร์บอนต่ำเพื่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ตามกรอบนโยบายว่าด้วยระบบสุขภาพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกล้วย

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×