ภาพงานกิจกรรม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการอบรมการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจก


วันที่เผยแพร่ 2017-11-14 18:04:07 น.

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการอบรมการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจก

ปทุมธานี : เมื่อวันที่ ๖ – ๘ พฤศจิกายนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน ๒๑ คน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ครั้งที่ ๑ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากกิจกรรมทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Carbon Footprint for Organization: CFO) และการรายงานข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง (City Carbon Footprint: CCF) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองลดคาร์บอน โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและนางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรม ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี

          ภายในวันเดียวกัน นายเจษฎา สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้บรรยายเรื่อง “สถานการณ์โลกร้อนและความสำคัญของการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” จากนั้นเป็นการบรรยายภาคทฤษฎีโดยนักวิชาการจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในหัวข้อ การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร, กรอบแนวคิดการจัดทำรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง, การจัดทำรายงานงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง จากนั้นเป็น    การอบรมภาคปฏิบัติในหัวข้อ การคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×