ภาพงานกิจกรรม

อบก./CITC จัดอบรมในหัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก”


วันที่เผยแพร่ 2017-12-18 17:46:25 น.

 

อบก./CITC จัดอบรมในหัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก”

วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2560 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change International Technical and Training Center: CITC) จัดอบรมในหัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก” ณ ห้องอบรม CITC โดย ดร.ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรม ในครั้งนี้ 

ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรม ทั้งสิ้น 40 คน จากหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง และสถาบันการศึกษาของไทย อาทิเช่น กรมควบคุมมลพิษ, กรมป่าไม้, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, สำนักงานสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร, องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมเพื่อเกิดความรู้และความเข้าใจถึงความสำคัญในการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก และเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้รับการอบรมและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ได้รับเกียรติจาก ผศ.วงกต วงศ์อภัย คณะวิศวกรรมศาสต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คุณธวัชชัย แสงคำสุข ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ อบก., ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูบิตกุล นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, คุณชัยชาญ ฤทธิเกริกไกร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคุณนารีรัตน์ ธนะเกษม นักวิชาการชำนาญการ ศูนย์ CITC บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×