ภาพงานกิจกรรม

TGO/CITC จัดงานสัมมนา UNFCCC COP23 Side Event On “Capacity Building Needs And Activities To Support SDGs & Climate Actions” And “Sharing Capacity Building Experiences On Climate Actions In ASEAN”


วันที่เผยแพร่ 2017-12-18 18:10:20 น.

TGO/CITC จัดงานสัมมนา UNFCCC COP23 Side Event On “Capacity Building Needs And Activities To Support SDGs & Climate Actions” And “Sharing Capacity Building Experiences On Climate Actions In ASEAN”

ในวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จัดงานสัมมนา The UNFCCC COP23 side event on “ Capacity Building Needs and Activities to support SDGs & Climate Actions and Sharing Capacity Building Experiences on Climate Actions in ASEAN ” ณ Thai Pavilion กรุงบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และขยายผลการดำเนินงานของศูนย์ CITC ในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอาเซียนผ่านความร่วมมือ North-South และ South-South Cooperation ซึ่งมีหัวข้อในการสัมมนา ได้แก่ 

1. Capacity Building Needs and Activities to support SDGs & Climate Actions
ได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นวิทยากร ร่วมด้วย นางสาวสุรีย์พร เกิดแก่นแก้ว จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, Dr. Masato Kawanishi, Japan International Cooperation Agency และ Prof. Dr. Kazuhiko Takemoto, Overseas Environmental Cooperation Center (OECC), Japan
2. Sharing Capacity Building Experiences on Climate Actions in ASEAN
ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้แทนจากกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม โดยมี ดร.ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผอ. อบก. เป็นผู้ดำเนินรายการ

การสัมมนาดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 50 คน ซึ่งเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และบทเรียนการพัฒนาศักยภาพ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับภูมิภาค

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×