ภาพงานกิจกรรม

๒ เอกชน มอบการสนับสนุนโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน


วันที่เผยแพร่ 2017-12-25 15:51:17 น.

๒ เอกชน มอบการสนับสนุนโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน

กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคมที่ผ่านมา ดร.วันดี กุญชรยาคง จงเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจีจำกัด (มหาชน) และนายวีระพล พวงพิทยาวุฒิ ผู้อำนวยการสายงานองค์กรสัมพันธ์ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด มอบการสนับสนุนโครงการ “ภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน” ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินร่วมกันจากภาคี ๔ ฝ่าย คือ กรมป่าไม้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ภาคเอกชน และประชาชน โดยมีนายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้เป็นประธาน นางนันทนา บุณยานันท์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ และนายธวัชชัย แสงคำสุข ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ๒ อาคารเทียมคมกฤต กรมป่าไม้

          ในพิธีส่งมอบการสนับสนุนดังกล่าว บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ได้มอบการสนับสนุนให้แก่ป่าชุมชนบ้านห้วยโรงนอก จังหวัดแพร่ และป่าชุมชนบ้านหนองทิศสอน จังหวัดมหาสารคาม เป็นจำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด มอบการสนับสนุนให้แก่ป่าชุมชนบ้านแขมงคงมั่น จังหวัดระยองต่อเนื่องในปีที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑๓๖,๕๐๐ บาท

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×