ภาพงานกิจกรรม

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เร่งสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ “แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจก”


วันที่เผยแพร่ 2018-01-29 14:17:39 น.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เร่งสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ “แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจก”

กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคมที่ผ่านมา ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่เทศบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ครั้งที่ ๓ ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรของเทศบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง

          การอบรมครั้งนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กล่าวว่า “หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับการลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน เข้าไปในทุกกิจกรรม โดยเน้นย้ำให้เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญ นอกจากนี้ความตั้งใจจริงและความต่อเนื่องของผู้ปฏิบัติงานก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ในการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของหน่วยงานท้องถิ่น” ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ได้กล่าวภายในงานว่า “องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมอบรม จะได้ทราบถึงวิธีการว่าจะคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก ที่ปล่อยออกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นอย่างไร และจะมีแนวทางแก้ไขป้องกันอย่างไร เพื่อจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุของโลกร้อน” ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จะเป็นการอบรมที่ให้ประโยชน์กับผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำที่ยั่งยืนของประเทศไทยต่อไป

          ทั้งนี้ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เป็นการดำเนินงานภายใต้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง อบก. กับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการประเมินความรู้ด้านการประเมินปริมาณกิจกรรมก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจาก กิจกรรมทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Carbon Footprint for Organization: CFO) และการรายงานข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง (City Carbon Footprint: CCF) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองลดคาร์บอน

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×