ภาพงานกิจกรรม

TGO/CITC บรรยายพิเศษในหัวข้อ “หลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้นรุ่นที่ 27”


วันที่เผยแพร่ 2018-02-21 21:48:31 น.

TGO/CITC บรรยายพิเศษในหัวข้อ “หลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้นรุ่นที่ 27”

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CITC) นำโดย ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ CITC ได้รับเกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ “หลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น รุ่นที่ 27” ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์ฝึกอบรมคลอง 1 จ.ปทุมธานี ซึ่งจัดโดยกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

          ทั้งนี้ มีผู้แทนจากเทศบาลต่างๆ เข้าร่วมการอบรม 49 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารเทศบาลเข้าใจหลักการบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้รับการอบรมและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×