ภาพงานกิจกรรม

CITC จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ” ผ่านระบบ E-Learning


วันที่เผยแพร่ 2018-02-21 23:07:56 น.

CITC จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ” ผ่านระบบ E-Learning

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change International Technical and Training Center: CITC) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ” ผ่านระบบ E- learning ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2561

โดยมีรายละเอียดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้

>> วันที่ 24 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผู้เข้าร่วม 65 คน
>> วันที่ 25 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ผู้เข้าร่วม 60 คน

วัตถุประสงค์ของการอบรมเพื่อเผยแพร่หลักสูตรภายใต้ศูนย์ CITC, อบรมการใช้งานระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) และนำหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปเผยแพร่และทดลองเรียนผ่านระบบ E-Learning

 

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×