ภาพงานกิจกรรม

“ระยองโมเดล บทบาทพื้นที่สีเขียวต่อการลดโลกร้อน”


วันที่เผยแพร่ 2018-02-27 17:45:57 น.

ภาคส่วนต่างๆ ระยอง เข้าร่วมประชุมเสวนา “ระยองโมเดล บทบาทพื้นที่สีเขียวต่อการลดโลกร้อน”พัฒนาต้นแบบพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อนอย่างยั่งยืน

ระยอง : เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ผู้บริหารและผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม ผู้แทนพื้นที่สีเขียว (ป่าชุมชนและสวนสาธารณะ) และหน่วยงานสนับสนุนอื่น ๆ ในจังหวัดระยอง จำนวน ๑๘๒ คน เข้าร่วมประชุมเสวนาเรื่อง “ระยองโมเดล บทบาทพื้นที่สีเขียวต่อการลดโลกร้อน” โดยมี เรือโทศตวรรษ  อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานในพิธีเปิด และดร.ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง

การจัดประชุมเสวนาในครั้งนี้เป็นดำเนินงานร่วมกันระหว่าง องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กรมป่าไม้ และคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรมการลดโลกร้อนของจังหวัดระยอง ทั้งในเชิงนโยบายและระดับปฏิบัติ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) ภาคป่าไม้และพื้นที่สีเขียว รวมทั้งส่งเสริมการจับคู่ (Matching) ดำเนินกิจกรรมระหว่างผู้ประกอบการและผู้ดูแลพื้นที่สีเขียวในจังหวัดระยองมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ อบก. ได้ร่วมมือกับคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการพัฒนาเครื่องมือเพื่อส่งเสริมกิจกรรมดังกล่าวให้มีความสะดวกต่อทุกฝ่ายมากยิ่งขึ้น ภายใต้โครงการ “พัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกสำหรับพื้นที่สีเขียวในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง” ภายหลังการเสวนา มีการแนะนำกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในปี ๒๕๖๑ และได้มีการจัดตั้งเครือข่ายเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชน และภาคเอกชนในการประเมินการกักเก็บก๊าชเรือนกระจกจากพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่สีเขียวเพื่อนำไปสู่การพัฒนาแพลตฟอร์มฯ สำหรับจัดทำพื้นที่สีเขียวในพื้นที่จังหวัดระยอง ที่จะนำไปสู่ “กรีนระยองโมเดล” ที่จะเป็นต้นแบบของประเทศในการส่งเสริมการลดโลกร้อนภาคสมัครใจ และพัฒนาให้เกิดโครงการกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจกในรูปแบบต่าง และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมลดโลกร้อนอย่างเข้มแข็งในจังหวัดระยอง

 

 

 

 

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×