ภาพงานกิจกรรม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การขยายผลองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ”


วันที่เผยแพร่ 2018-03-15 00:53:31 น.

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การขยายผลองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ”

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดย ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change International Technical and Training Center: CITC) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การขยายผลองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 ตึกสารนิเทศ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดยมีผู้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ประกอบด้วย ดร.จงรักษ์ วัชรินทร์รัตน์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ และ ผศ.ดร. สาพิศ ดิลกสัมพันธ์ ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ เป็นพยานในการลงนาม

การลงนามบันทึกความร่วมมือ “การขยายผลองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” ฉบับนี้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือระหว่าง อบก. และ มก. ในการขยายผลองค์ความรู้ เสริมสร้างศักยภาพและดำเนินกิจกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำให้กับบุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×