ภาพงานกิจกรรม

อบก./ศูนย์ CITC เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม: ASEAN Youth Stepping Towards Environmental Sustainability


วันที่เผยแพร่ 2018-05-08 16:46:05 น.

อบก./ศูนย์ CITC เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม: ASEAN Youth Stepping Towards Environmental Sustainability

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เข้าร่วม “โครงการค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม: ASEAN Youth Stepping Towards Environmental Sustainability” จัดโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีเยาวชนจากทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียนเข้าร่วมกว่า 100 คน มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 25-30 เมษายน 2561 วัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนจากอาเซียนได้แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ระหว่างกัน และได้เรียนรู้การนำหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนจัดทำโครงการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของอาเซียนและของโลก

วันที่ 25 เมษายน 2561 พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการจัดงาน “โครงการค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม: ASEAN Youth Stepping Towards Environmental Sustainability” ในการนี้ อบก./ศูนย์ CITC ร่วมจัดนิทรรศการ หัวข้อ การพัฒนาศักยภาพด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ แกรนด์ โฮเต็ล พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการลดก๊าซเรือนกระจกแก่เยาวชนอาเซียน 

วันที่ 27 เมษายน 2561 อบก./ศูนย์ CITC ร่วมเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงประสานงานด้านวิชาการ หัวข้อ การจัดการพื้นที่ป่า ความหลากหลายทางชีวภาพและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ ป่าวังจันทร์ จังหวัดระยอง โดยมีการแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ นิทรรศการฟื้นฟูป่ารูปแบบต่างๆ และเวิร์คชอปเพาะเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า เพื่อให้เยาวชนอาเซียนได้เข้าใจถึงการจัดการพื้นที่ป่าความหลากหลายทางชีวภาพและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการลงมือปฏิบัติเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×