ภาพงานกิจกรรม

กิจกรรม อบก. ศึกษาดูงานจริยธรรมและปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ๒๕๖๑


วันที่เผยแพร่ 2018-05-28 13:55:52 น.

พิจิตร นครสวรรค์ : เมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ พฤษภาคมที่ผ่านมา ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. จำนวน ๓๖ คน เข้าร่วมกิจกรรม อบก. ศึกษาดูงานจริยธรรมและปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร และวัดคีรีวงศ์ อำเภอเมือง จังหวัดหวัดนครสวรรค์

          ในวันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะดูงานฯ ได้เดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร เพื่อศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ตาม “พิจิตรโมเดล” ของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  โดยมี นายสมบัติ ประโยชน์ดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายการดำเนินงานการ จากนั้น ได้ร่วมกันปลูกต้นขนุน จำนวน ๖๐ ต้น และต้นมะขาม จำนวน ๔๐ ต้น ณ ชุมชนลำประดำ จังหวัดพิจิตร

          ต่อมา ในวันเสาร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบก. ได้ร่วมกันทอดผ้าป่า ณ วัดคีรีวงศ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ รับฟังธรรมเทศนาจากพระครูนิยมกิจจานุกิจ (อัครเดช สุรเตโช) รักษาการเจ้าอาวาสวัดคีรีวงศ์ และร่วมกันทอดผ้าป่าต้นคูน จำนวน ๑๐๐ ต้น เพื่อให้พระและสามเณรร่วมกันนำไปปลูกในบริเวณวัดต่อไป

          ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ และทางกรมป่าไม้ได้เชิญชวนให้ร่วมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหน่วยงาน หรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควร เช่น ที่สาธารณประโยชน์ ป่าชุมชน ศาสนสถาน โรงเรียน ริมแม่น้ำลำคลอง สองข้างทางสาธารณะ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×