ภาพงานกิจกรรม

พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา อบก. ครบรอบ ๑๑ ปี


วันที่เผยแพร่ 2018-07-09 17:59:07 น.

พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา อบก. ครบรอบ ๑๑ ปี

กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคมที่ผ่านมา ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เข้าสักการะพระพรหมประจำศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๑๑ ปี ณ ลานพระพรหม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ หลังจากนั้นได้มีพิธีสงฆ์ โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดราชผาติการาม จำนวน ๙ รูป เพื่อเป็นสิริมงคล โดยได้รับเกียรติจาก ดร.คุรุจิต นาครทรรพ ประธานกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณหญิงทองทิพ รัตนรัต ที่ปรึกษาคณะกรรมการ อบก. นายประสงค์ นรจิตร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านอุตสาหกรรม นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก นางสาวพงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เข้าร่วมพิธี ณ ห้องจัดเลี้ยง องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ชั้น ๙ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

          อบก. จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐ มีวัตถุประสงค์หลักในการให้บริการทางเทคนิค วิชาการ วิเคราะห์ กลั่นกรองเกี่ยวกับการให้คำรับรองโครงการลดก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับคำรับรอง ส่งเสริมการพัฒนาโครงการและการตลาดซื้อขายปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรองศูนย์ข้อมูลสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

          ตลอด ๑๑ ปีที่ผ่านมา อบก. ได้สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายตามเจตจำนงลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย โดยมีผลงานเด่น ๔ ด้าน คือ

          ๑. การรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก ในระดับโครงการ กิจกรรมรายสาขาและรายมาตรการ เพื่อตอบสนองนโยบายของประเทศ โดยการส่งเสริมพัฒนาตลาดคาร์บอนและธุรกิจคาร์บอน โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) และโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS)

          ๒. เป็นศูนย์กลางข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก ซึ่งปัจจุบันจัดทำข้อมูลสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจกและยังพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เช่น การประเมิณปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศด้วยระบบตรวจวัดผ่านดาวเทียม ระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต เป็นต้น

          ๓. ให้คำปรึกษาด้านเทคนิค วิชาการ การจัดการก๊าซเรือนกระจก

          ๔. สร้างความพร้อมให้สังคมไทย พัฒนาศักยภาพบุคคลและเสริมสร้างความรู้ ความตระหนัก โดยได้จัดให้มีศูนย์วิชาการนานาชาติ (Climate Change International Technical and Training Center: CITC) เพื่อพัฒนาศักยภาพภาครัฐภาคเอกชนของไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×