ภาพงานกิจกรรม

กิจกรรม อบก. สัมพันธ์ เรียนรู้ ดูงาน “เศรษฐกิจพอเพียง” ตามรอยพ่อของแผ่นดิน


วันที่เผยแพร่ 2018-07-09 18:06:33 น.

กิจกรรม อบก. สัมพันธ์ เรียนรู้ ดูงาน “เศรษฐกิจพอเพียง” ตามรอยพ่อของแผ่นดิน

สุพรรณบุรี : เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายนที่ผ่านมา ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. จำนวน ๓๒ คน เข้าร่วมกิจกรรม อบก. สัมพันธ์และศึกษาดูงาน “เศรษฐกิจพอเพียง” ณ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช้) อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรีและศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านแหลม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

          ช่วงเช้า คณะดูงานฯ ได้เดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช้) แหล่งเรียนรู้ที่รวบรวมองค์ความรู้และเรื่องราวน่าสนใจของวิถีชีวิตเกษตรกร โดยคณะศึกษาดูงานฯ ได้เยี่ยมชมแปลงนาสาธิต และฟังบรรยายเรื่องชนิดพันธุ์ข้าวนาปรังที่นิยมปลูกในปัจจุบัน การอนุรักษ์และการพัฒนาพันธุ์ข้าว จากนั้นได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวนาไทยผ่านเรือนไทย ๔ หลัง ซึ่งแต่ละหลังได้จัดแสดงเรื่องราวต่างๆ เช่น “เรือนพระแม่โพสพ” ที่จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพระแม่โพสพและพิธีกรรมต่างๆ “เรือนศูนย์รวมดวงใจไทยทั้งชาติ” เรือนแห่งคุณค่าจากความตั้งใจในการแสดงความจงรักภักดีต่อพ่อหลวงของแผ่นดิน โดยมี นายนิทัศน์ เจริญธรรมรักษา ผู้ก่อตั้งศูนย์เรียนรู้วิถีชิวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทยกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานฯ พร้อมบรรยายการดำเนินงานและถ่ายทอดประสบการณ์การน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตการทำงาน

          ช่วงบ่าย คณะศึกษาดูงานฯ ได้เดินทางไปยัง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านแหลม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่เรียบง่ายริมแม่น้ำสุพรรณบุรี เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชาวชุมชนบ้านแหลม คณะศึกษาดูงานฯ ได้เยี่ยมชมสถานที่สำคัญและจุดเรียนรู้ ได้แก่ บ้านผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง บ้านขนมไทยเกสรดอกลำเจียก บ้านผักสวนครัวรั้วกินได้ และไร่นาสวนผสม โดยมีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ชาวชุมชนได้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การทำเกษตรของที่นี่จึงเป็นไร่นาสวนผสม มีการเพาะปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆ ในพื้นที่เดียวกันภายใต้การเกื้อกูลกันและกัน โดยผลผลิตทางการเกษตรที่ได้จะมีการเก็บไว้บริโภค แจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้านและแบ่งขายสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ซึ่งทุกกิจกรรมสร้างความประทับใจและให้แนวทางหลักการดำเนินชีวิตตามวิถีชุมชนให้แก่คณะศึกษาดูงานฯ เป็นอย่างยิ่ง

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×