ภาพงานกิจกรรม

นักเรียนทานสัมฤทธิ์ร่วมกิจกรรม “สะเต็มศึกษา” บูรณาการสาระวิชา ลดโลกร้อน


วันที่เผยแพร่ 2018-07-09 18:10:33 น.

นักเรียนทานสัมฤทธิ์ร่วมกิจกรรม “สะเต็มศึกษา” บูรณาการสาระวิชา ลดโลกร้อน

นนทบุรี : เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายนที่ผ่านมา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา จ.นนทบุรีจำนวน ๙๒ คน เข้าร่วมกิจกรรรม “สะเต็มศึกษาเพื่อบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อนในระดับโรงเรียน” ซึ่งจัดโดยมูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยมี พลเอก คุณวุฒิ หมอแก้ว รองประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ในการนี้คุณหญิงทองทิพ รัตนรัต ที่ปรึกษาคณะกรรมการ อบก. และพันเอก นิรินธน์ ปุณโณทก กรรมการและเลขานุการมูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกเข้าร่วม ณ ห้องประชุม โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา จ.นนทบุรี

          กิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกและ อบก. โดยเป็นการจัดกิจกรรมให้ความรู้และกระบวนการในโรงเรียน ผ่านฐานเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสาเหตุของการเกิดปัญหาภาวะโลกร้อน หรือกิจกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับโรงเรียน และนำมาบูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนแบบสะเต็ม (STEM) ศึกษา มุ่งเน้นไปสู่เนื้อหาสาระ ๔ วิชาหลัก ได้แก่ องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (S) เทคโนโลยี (T) กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม (E) และคณิตศาสตร์ (M) พร้อมสอดแทรกกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา นันทนาการ กลุ่มสัมพันธ์และดนตรี เพื่อประกอบและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ซึ่งจัดเป็นฐานกิจกรรมให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ทดลองปฏิบัติจริง โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น ๖ กลุ่ม สลับหมุนเวียนเข้าเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ได้แก่

          ๑. ฐานอีกากับนกกระเรียน ซึ่งเป็นการทดสอบพื้นฐานการใช้พลังงาน

          ๒. ฐานบ้านฉันอยู่ไหน เป็นการใช้เทคโนโลยี ที่สามารถนำมาประยุกต์สู่การดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างสร้างสรรค์

          ๓. ฐานต้นไม้เพื่อนรักเป็นการฝึกเก็บข้อมูลต้นไม้ยืนต้นในโรงเรียน วิธีการเก็บข้อมูล และแนวทางแปรผลที่ได้จากการเก็บข้อมูลเชิงตัวเลข ที่ประยุกต์ให้เข้าใจได้โดยง่าย

          นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมลุ่มน้ำสร้างสรรค์และกิจกรรมเอา (มัน) ออกไป (เครื่องกรองน้ำอัจฉริยะ) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกกระบวนการคิด แลกเปลี่ยน และแบ่งปัน โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อช่วยกันบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ โดยเฉพาะการจัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน เป็นการระดมความคิดเพื่อออกแบบเครื่องมือ ทดลองปฏิบัติ ปรับปรุง ทดลองซ้ำและสรุปผล ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×