ภาพงานกิจกรรม

“อบก. สร้างสุขเพื่อสังคม” มุ่งสร้างความสุขจากการเป็น “ผู้ให้”


วันที่เผยแพร่ 2018-08-03 20:29:11 น.

“อบก. สร้างสุขเพื่อสังคม” มุ่งสร้างความสุขจากการเป็น “ผู้ให้”

นนทบุรี : เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคมที่ผ่านมา ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. จำนวน ๓๘ คน เข้าร่วมกิจกรรม “อบก.สร้างสุขเพื่อสังคม” โดยจุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนใน อบก. มีความสุขในการทำงาน โดยการเป็น “ผู้ให้” ร่วมกันเป็นจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ณ วัดผาสุกมณีจักร อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

          กิจกรรม “อบก. สร้างสุขเพื่อสังคม” ในครั้งนี้ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบก. ได้ร่วมกันทำความสะอาดศาลาการเปรียญ พระอุโบสถ และลานอเนกประสงค์ของวัดผาสุกมณีจักร พร้อมร่วมกันทำบุญถวายสังฆทานและหลอดไฟ LED ส่งเสริมการใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน ลดก๊าซเรือนกระจกลดภาวะโลกร้อน ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในเทศกาลวันอาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ทั้งนี้ “วันอาสาฬหบูชา” เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" แก่ปัจวัคคีย์ทั้ง ๕ เกิดพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครบองค์สามบริบูรณ์ และ “วันเข้าพรรษา” เป็นวันที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนเป็นเวลา ๓ เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×