ภาพงานกิจกรรม

เดินตามรอยวิถีพ่อ ชีวิตพอเพียง เพื่อสุขเพียงพอ


วันที่เผยแพร่ 2018-09-03 16:24:18 น.

นนทบุรี : ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน นายยวง เขียวนิล (ศูนย์ศรียวง) เป็นศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านตัวอย่าง ที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการทำเกษตรแบบผสมผสาน (เกษตรทฤษฎีใหม่) มาเป็นระยะเวลา 20 ปี ทำให้สามารถดำรงชีวิตด้วยการพึ่งพาตนเองได้อย่างพอเพียง ไม่มีหนี้สิน ครอบครัวมีความสุข เป็นตัวอย่างที่เด่นชัดและเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตแบบพอเพียงให้แก่ชุมชน จนทำให้คนในชุมชนค่อยๆ ปรับเปลี่ยนการดำรงชีวิตโดยยึดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นที่ยอมรับในระดับชุมชน ระดับจังหวัด และระดับประเทศ
จากความโดดเด่นในการเป็นตัวอย่างแนวทางปฏิบัติดังกล่าว ทำให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. จำนวน ๑๖ คน ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านศูนย์ศรียวง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถ
ในการนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดํารงชีวิตประจําวัน สามารถนำแนวคิดไปใช้ในการประกอบอาชีพอย่างพอเพียง และอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข ตลอดจนสามารถนำไปถ่ายทอดให้แก่บุคคลอื่นได้
กิจกรรมช่วงเช้า เป็นการบรรยายเรื่อง “ศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และ “ความเป็นมาของศูนย์ศรียวง และประสบการณ์ความสำเร็จ จากการน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต” โดย นายยวง นิลเขียว ครูพิเศษด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ สำหรับกิจกรรมช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมภาคปฏิบัติฐานเรียนรู้ ได้แก่ ๑. ฐานสมุนไพรใกล้ตัว เป็นการเรียนรู้วิธีการนำสมุนไพรใกล้ตัวมาใช้ วิธีการปลูก ดูแลรักษาและการขยายพันธุ์ต้นสมุนไพรแต่ละชนิด ๒. ฐานการปรับปรุงบำรุงดิน ด้วยการใช้ประโยชน์จากใบไม้แห้ง เศษกิ่งไม้จากพื้นที่ไร่นาสวนผสมมาทำเป็นปุ๋ยหมักเพื่อใช้ปรับปรุงดิน และ ๓. ฐานแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานได้ทดลองทำผลิตภัณฑ์ตะลิงปลิงแช่อิ่มและนอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมพื้นที่แปลงนา บ่อเลี้ยงกบ บ่อเลี้ยงปลา สวนพืชผักผลไม้ ภายในพื้นที่ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านศูนย์ศรียวงอีกด้วย

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×