ภาพงานกิจกรรม

“ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” เชิดชูผู้ประกอบการไทย ลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน


วันที่เผยแพร่ 2018-10-08 11:39:17 น.

กรุงเทพฯ : วันที่ ๑๙ กันยายนที่ผ่านมา ผู้แทน ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน อุตสาหกรรม ชุมชน กว่า ๘๐๐ ราย เข้าร่วมงานและรับมอบประกาศนียบัตรและโล่เกียรติยศภายในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี ๒๕๖๑ จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ร่วมกันลดก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศภายใต้การดำเนินงานของ อบก. อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๖ โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิด พร้อมมอบประกาศนียบัตรและโล่เกียรติยศแก่ภาครัฐและภาคเอกชนที่มีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ โดยมีผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ และ ดร.ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เข้าร่วม ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ

          โดยในปีนี้ มีผู้ที่มีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจกมากกว่า ๓๐๐ ราย สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า ๒.๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ผ่านกิจกรรมชดเชยคาร์บอน ฉลากลดโลกร้อน หรือฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร โครงการนำร่องระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ โครงการพัฒนาแนวทางการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญ่และแผนการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสม และโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน อบก.จะนำไปขยายผลและส่งเสริมทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกต่อไป เชื่อมโยงสู่การปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและการบริโภคให้เกิดความยั่งยืน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศ และขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×