ภาพงานกิจกรรม

เร่งพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ ในเขต EEC มุ่งสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ


วันที่เผยแพร่ 2018-10-08 12:59:24 น.

ระยอง : เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายนที่ผ่านมา ตัวแทนภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง จำนวน ๘๐ คน จาก ๔๐ บริษัทเข้าร่วมการสัมมนาประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงาน “โครงการบูรณาการข้อมูลร่วมกับภาคอุตสาหกรรมที่มีการดำเนินการ ด้านการลดก๊าซเรือนกระจก (Mitigation Actions) เพื่อสนับสนุนการลดภาวะโลกร้อนของประเทศไทย” โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในจ.ระยอง และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เพื่อเร่งพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ ในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันอออก (EEC) มุ่งสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง

ภายในงาน ดร. ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมดำเนินรายการเสวนาและนำเสนอผลการคัดเลือก “อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ กับการดำเนินงานงานลดก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ จ.ระยอง” ร่วมกับ คุณธวัชชัย แสงคำสุข ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ อบก. โดยมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ คุณประสิทธิ์ ไวยาวัจมัย ผู้แทนบริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด ดร.ชาคริต ณ ตะกั่วทุ่ง ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคุณจุฬาภรณ์ พาณิชย์วัฒนานนท์ ผู้แทนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คุณพิเชษฐ์ นีรพิทักษ์ ผู้แทนบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อ
“การพัฒนาโครงการบูรณาการข้อมูลร่วมกับภาคอุตสาหกรรมที่มีการดำเนินการ ด้านการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อสนับสนุนการลดภาวะโลกร้อนของประเทศไทย”

นอกจากนี้ ยังมีพิธีมอบเกียรติบัตรขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมแก่ตัวแทนภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ จ.ระยอง จำนวน ๑๐ แห่ง จากจำนวน ๗๙ แห่ง ที่สนใจเข้าร่วมโครงการและนำข้อมูลการลดก๊าซเรือนกระจกที่โรงงานอุตสาหกรรมแต่ละแห่งนำมาเสนอเทียบกับเกณฑ์ประเมินอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ  ซึ่งในปี ๒๕๖๒ อบก. จะได้ดำเนินการพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ ตามนโยบายของรัฐบาลด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อผลักดันและขยายผลการดำเนินงานไปยังพื้นที่จ.ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา เพื่อนำไปสู่รางวัลการพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำต่อไป

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×