ภาพงานกิจกรรม

Eco Innovation Forum 2018 ชูนโยบายสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน


วันที่เผยแพร่ 2018-10-08 13:10:49 น.

กรุงเทพฯ : ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ กันยายนที่ผ่านมา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงอุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมจัดงาน “Eco Innovation Forum 2018” ภายใต้แนวคิด Toward the Smart Eco-city and Sustainable Urbanization เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความสมดุลของระบบนิเวศ รวมทั้งสื่อสารให้สังคมรับรู้ถึงความมุ่งมั่นของภาครัฐและเอกชนในการร่วมกันพัฒนาประเทศให้มีความสมดุล ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายในงานมีปาฐกถาพิเศษโดยผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม การสัมมนาในห้องย่อย การแสดงนิทรรศการจากภาครัฐและผู้ประกอบการ โดยมี ดร.พงษ์วิภาหล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อCool Mode และ Carbon Footprint (CFR, CFP) นอกจากนี้องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายในงาน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

งาน Eco Innovation Forum 2018 ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน (Sustainable Urbanization) เพื่อสร้างความมั่งคั่งและกระจายความมั่งคั่งไปยังภูมิภาคต่างๆ โดยใช้ศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาในแต่ละพื้นที่ เพื่อการอยู่อาศัยในอนาคต โดยคำนึงถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งอาศัยดิจิทัลเทคโนโลยีช่วยบริหารจัดการ และตรวจสอบให้เมืองมีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อการอยู่อาศัย ตลอดจนสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัย ไม่มีอาชญากรรม โดยในประเทศพัฒนาแล้ว เช่น แคนาดา อิตาลี หรือแม้แต่ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ได้มีแผนการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนมาแล้วทั้งสิ้น สำหรับประเทศได้มีการวางผังนโยบายการพัฒนาพื้นที่ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๖๐๐ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนต่อไป

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×