ภาพงานกิจกรรม

“ระบบการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก” พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ


วันที่เผยแพร่ 2018-10-08 15:43:36 น.

          กรุงเทพฯ  : ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ กันยายนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการทั้งภาครัฐและเอกชนจากประเทศในทวีปเอเชีย จำนวน ๗๔ คน ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Inventory System Training Workshop) โดยความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ร่วมกับ United Nations Office for Sustainable Development (UNOSD) โดยได้รับเกียรติจาก Ms. Eunhae Jeong, Senior Development Management Expert จาก UNOSD กล่าวเปิดการฝึกอบรม และ ดร. อัษฎาพร ไกรพานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ณ United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific (UNESCAP) กรุงเทพฯ

         การฝึกอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการนำวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน (The 2030 Agenda for Sustainable Development) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ ๑๓ เรื่อง การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มาใช้ขับเคลื่อนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงพัฒนาระบบการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศสมาชิกให้มีประสิทธิภาพ เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระหว่างกัน และมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีการวางแผนเชิงนโยบายและดำเนินการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ตามเป้าหมายที่แต่ละประเทศแสดงเจตจำนงการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้ความตกลงปารีส รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทน Sunny Bangchak จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกี่ยวกับการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นหนึ่งในพลังงานสะอาด ลดการใช้พลังงานฟอสซิล ลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×