ภาพงานกิจกรรม

ศึกษาดูงานและร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม “ระยองเมืองคาร์บอนต่ำ”


วันที่เผยแพร่ 2018-12-21 10:37:49 น.

ศึกษาดูงานและร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม “ระยองเมืองคาร์บอนต่ำ”

กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายนที่ผ่านมา คณะกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) นำโดยนายคุรุจิต นาครทรรพ ประธานกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก นางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก นางสาวพงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก นางณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เดินทางไปศึกษาดูงานเยี่ยมชม และร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม ณ จังหวัดระยอง

          ในช่วงเช้า คณะได้เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม “ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร จังหวัดระยอง” ต.น้ำคอก อ.เมือง จ.ระยอง โดยเป็นความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นระยองและบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด พัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยที่มุ่งไปสู่เทคโนโลยีการแปลงขยะมูลฝอยเป็นพลังงาน (Waste to Energy) เปิดรับขยะมูลฝอยจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรอบประมาณ ๒๕๐-๓๐๐ ตันต่อวัน เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงแห้ง (RDF) ขายให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และมีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะในอนาคต ต่อจากนั้น ได้เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม “SCG Floating Solar Farm” ณ บริษัท ระยอง โอเลฟินส์ จำกัด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง โครงการนี้เป็นโครงการนำร่องติดตั้งโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ กำลังผลิต ๑ เมกกะวัตต์ ในพื้นที่บ่อน้ำขนาด ๒๐ ไร่ เพื่อส่งกระแสไฟฟ้าสู่อาคารของเอสซีจี โซลาร์ฟาร์มแบบลอยน้ำนี้ให้ประสิทธิภาพสูงกว่าการติดตั้งบนพื้นดิน และบนหลังคา เนื่องจากอาศัยธรรมชาติของน้ำในการระบายความร้อน (Cooling Effect)

          ในช่วงบ่าย คณะได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม “สร้างบ้านปลา” ณ กลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กแสงเงิน ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรักษ์น้ำ จากภูผา สู่มหานที ของเอสซีจี โดยร่วมมือกับสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกลุ่มประมงพื้นบ้านจังหวัดระยอง จัดทำ “โครงการบ้านปลาเอสซีจี” ขึ้น โดยนำท่อ PE 100 ที่เหลือจากการทดสอบขึ้นรูปมาประกอบเป็นบ้านปลา มีความแข็งแรง ทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน ต่อจากนั้น คณะได้ไปเยี่ยมชมและฟังการบรรยายเรื่องฝายชะลอน้ำ ณ แหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศ สถานีรักษ์น้ำ เขายายดา ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง ถอดบทเรียนการบริหารจัดการน้ำจากกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ภายใต้โครงการ “เอสซีจี รักษ์น้ำเพื่ออนาคต” สนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองและอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน

          อนึ่ง อบก.ได้ดำเนินโครงการในพื้นที่จังหวัดระยอง จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ “โครงการบูรณาการข้อมูลร่วมกับภาคอุตสาหกรรมที่มีการดำเนินการ ด้านการลดก๊าซเรือนกระจก (Mitigation Actions) เพื่อสนับสนุนการลดภาวะโลกร้อนของประเทศไทย” ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มุ่งส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ให้เป็นอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ “โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้และพื้นที่สีเขียวในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง” ร่วมกับกรมป่าไม้ และคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มุ่งสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและผู้ดูแลพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว พัฒนาให้เกิดกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจกในรูปแบบต่างๆ และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมลดโลกร้อนอย่างเข้มแข็งในจังหวัดระยอง

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×