ภาพงานกิจกรรม

CITC จัดสัมมนาในหัวข้อ "สังคมไทยจะอยู่อย่างไรกับ Climate Change"


วันที่เผยแพร่ 2018-12-28 11:49:00 น.

CITC จัดสัมมนาในหัวข้อ "สังคมไทยจะอยู่อย่างไรกับ Climate Change"

วันที่ 21 กันยายน 2561 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CITC) ได้จัดสัมมนา ในหัวข้อ “สังคมไทยจะอยู่อย่างไรกับ Climate Change” ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โดย ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ CITC เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ "สังคมไทยจะอยู่อย่างไรกับ Climate Change, ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, มหาวิทยาลัยสวนดุสิตให้เกียรติกล่าวต้อนรับ 

ซึ่งการสัมมนามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปลูกจิตสำนึก และการมีส่วนร่วม การลดก๊าซเรือนกระจก การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อมุ่งสู่ “สังคมคาร์บอนต่ำ” โดยมี บุคลากรและนักศึกษา จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วม 200 คน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม “สังคมคาร์บอนต่ำ” ได้แก่ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ แหล่งน้ำสีฟ้าและพื้นที่สีเขียว โลกไร้ขยะ สุขภาพดีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคาร์บอนฟุตพริ้นท์

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×