ภาพงานกิจกรรม

TGO/CITC จัดงานสัมมนา UNFCCC COP24 Side Event หัวข้อ “Accelerating Climate Actions In ASEAN Member States Through Capacity Building”


วันที่เผยแพร่ 2018-12-28 13:17:32 น.

TGO/CITC จัดงานสัมมนา UNFCCC COP24 Side Event หัวข้อ “Accelerating Climate Actions In ASEAN Member States Through Capacity Building”

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมด้วย UNFCCC-RCC, UNOSSC, JICA และ OECC จัดงานสัมมนา The UNFCCC COP24 side event หัวข้อ “Accelerating Climate Actions in ASEAN Member States through Capacity Building” ณ Thai Pavilion เมืองคาโตวิเซ่ สาธารณรัฐโปแลนด์ การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และขยายผลการดำเนินงานของศูนย์ CITC ในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอาเซียนผ่านความร่วมมือ North-South และ South-South Cooperation

ได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นวิทยากร ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นผู้ดำเนินรายการ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ Mr. Alejandro Kilpatrick จากสำนักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC), Mr. Jorge Chediek จากสำนักงานสหประชาชาติเพื่อความร่วมมือใต้-ใต้ (UNOSSC), ดร. กลย์วัฒน์ สาขากร จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, Dr.Masato Kawanishi จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) และ Mr. Satoshi Iemoto จากOverseas and Environmental Cooperation Center (OECC) 

การสัมมนาดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 50 คน ซึ่งเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และบทเรียนการพัฒนาศักยภาพ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึง ประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับภูมิภาค

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×