ภาพงานกิจกรรม

CITC เข้าร่วมบรรยาย หัวข้อ "สังคมไทยจะอยู่อย่างไรกับ Climate Change" ในงาน รณรงค์ลดการใช้ “พลาสติก” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


วันที่เผยแพร่ 2018-12-28 14:54:08 น.

CITC เข้าร่วมบรรยาย หัวข้อ "สังคมไทยจะอยู่อย่างไรกับ Climate Change" ในงาน รณรงค์ลดการใช้ “พลาสติก” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CITC) เข้าร่วมบรรยาย หัวข้อ “สังคมไทยจะอยู่อย่างไร กับ Climate Change” ในงาน รณรงค์ลดใช้ “พลาสติก” ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี นักศึกษาและบุคลากร เข้าร่วม 450 คน

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม “สังคมคาร์บอนต่ำ และ แยกขยะ” ได้แก่ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ แหล่งน้ำสีฟ้าและพื้นที่สีเขียว โลกไร้ขยะ สุขภาพดีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนฟุตพริ้นท์ จากกิจกรรมฯ ได้สร้างความตระหนักในปัญหาภาวะโลกร้อน ลดการใช้พลาสติก สู่สังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×