ภาพงานกิจกรรม

๔ จังหวัด ๓๑ เทศบาล เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน


วันที่เผยแพร่ 2019-01-16 10:56:13 น.

๔ จังหวัด ๓๑ เทศบาล เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

กรุงเทพฯ : ๑๗ ธันวาคม ที่ผ่านมา ผู้แทนจากเทศบาลและจังหวัด  เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการ “การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” และโครงการ “การพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด” ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. โดยมีนายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุลรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดงานและร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมด้วยนางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ร่วมลงนาม ณ ห้องดอนเมือง ๑-๒ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. มีพันธกิจในการสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในประเทศไทยดำเนินกิจกรรมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุอันนำไปสู่ปัญหาภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อบก. จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองลดคาร์บอน (Carbon Footprint for Organization) และโครงการพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๑ และเพื่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง อบก.จึงได้จัดทำโครงการ “การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเรื่องการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำด้วย โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ นี้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น ๓๑ เทศบาล

ในส่วนของโครงการ “การพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด” มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด วิเคราะห์มาตรการที่สามารถเป็นไปได้ในการลดก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งจัดทำแผนการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมกับบริบทของจังหวัด ซึ่งจะเป็นประโยชน์และช่วยสนับสนุนแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมของจังหวัด ช่วยพัฒนาด้านการปรับปรุงแผนและตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะในตัวชี้วัดการเติบโตสีเขียว ทั้งในภาคเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีจังหวัดสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๔ แห่ง โดยแบ่งออกเป็น ๒ รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบแรกเป็นการดำเนินการเต็มรูปแบบ
อันประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดหนองคาย และรูปแบบที่สอง การสนับสนุนด้านวิชาการ ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้แก่ จังหวัดสตูล

ภายในงาน มีการชี้แจงรายละเอียดการดำเนินโครงการ การบรรยายเสริมสร้างความรู้ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินโครงการดังกล่าวให้แก่เทศบาลและจังหวัด พร้อมตอบข้อซักถาม และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้ร่วมงาน โดย ดร.ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เจ้าหน้าที่ อบก. และจากหน่วยงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×