ภาพงานกิจกรรม

๔ หน่วยงานร่วมสร้างชุมชนไม้มีค่าทั่วประเทศ ๒๐,๐๐๐ ชุมชน ผลักดันการปลูกต้นไม้สู่กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก และสร้างฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียว


วันที่เผยแพร่ 2019-01-21 15:32:18 น.

๔ หน่วยงานร่วมสร้างชุมชนไม้มีค่าทั่วประเทศ ๒๐,๐๐๐ ชุมชน ผลักดันการปลูกต้นไม้สู่กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก และสร้างฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียว

กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ที่ผ่านมา นายยรรยง กางการ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) และนางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการชุมชนไม้มีค่า” กับนายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อขับเคลื่อนโครงการชุมชนไม้มีค่า โดยให้เกษตรกรสามารถสร้างมูลค่าจากการใช้ต้นไม้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ สร้างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ตลอดจนสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ  ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๒ อาคารทาวเวอร์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสำนักงานใหญ่ บางเขน กรุงเทพฯ

โครงการชุมชนไม้มีค่า เป็นการขับเคลื่อนโครงการชุมชนไม้มีค่าตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ ซึ่งมีเป้าหมายให้เกิดชุมชนไม้มีค่าทั่วประเทศ ๒๐,๐๐๐ ชุมชน มีประชาชนได้รับประโยชน์ ๒.๖ ล้านครัวเรือน เกษตรกรสามารถสร้างมูลค่าจากการใช้ต้นไม้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ สร้างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ตลอดจนสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ มีจำนวนต้นไม้ที่ปลูกเพิ่มกว่า ๑,๐๐๐ ล้านตัน ภายใน ๑๐ ปี ผลักดันการปลูกต้นไม้สู่กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก และสร้างฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียว

ธ.ก.ส. มีแผนงานในการยกระดับโครงการธนาคารต้นไม้ ธ.ก.ส. สู่ชุมชนไม้มีค่า ซึ่งจะมีการพัฒนาผู้ตรวจประเมินมูลค่าต้นไม้เพื่อเป็นหลักประกันทางธุรกิจและผู้ประเมินการกักเก็บคาร์บอนรวม ๔,๐๐๐ คน แผนการสนับสนุนในการกักเก็บคาร์บอนตามแนวทางโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) ให้กับ ๖,๘๐๔ ชุมชน รวมถึงการสร้างวิสาหกิจชุมชนด้านผลิตภัณฑ์ไม้ของชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าจากการนำวัตถุดิบที่ได้จากต้นไม้ เช่น กิ่ง ใบ ลำต้น มาแปรรูปไม้และสร้างรายได้แก่ชุมชน โดยมีเป้าหมาย ๔๐๐ แห่งทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกธนาคารต้นไม้กว่า ๖,๘๒๗ ชุมชน จำนวนสมาชิก ๑๑๗,๔๖๑ ราย และมีต้นไม้ที่ขึ้นทะเบียนในโครงการ ๑๑,๘๔๖,๑๙๐ ต้น

ในส่วนของ อบก. เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านวิชาการ การศึกษาและวิจัย โดยพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาของชุมชน การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ ธ.ก.ส. ในการพัฒนาโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) และโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) ทั้งกิจกรรมภาคป่าไม้และพื้นที่สีเขียวของภาคประชาชน ชุมชน และภาคส่วนต่างๆ กรมป่าไม้ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านพันธุ์ไม้ การคัดเลือกและเพาะพันธุ์ ตลอดจนสนับสนุนการสร้างศูนย์เพาะชำ โรงเพาะชำชุมชนในทุกๆ จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเป็นการรองรับการผลิตกล้าไม้ให้เพียงพอต่อความต้องการปลูก สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ให้ความรู้ด้านการปลูกป่าเชิงนิเวศ การประเมินมูลค่าระบบนิเวศ และการจัดทำแผนที่พื้นที่สีเขียว เพื่อแสดงข้อมูลและกิจกรรมการอนุรักษ์ ตลอดจนการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากการปลูกต้นไม้

ภายในงาน มีการมอบใบประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสมาชิกธนาคารต้นไม้ บ้านนาซำจวง จ.หนองบัวลำภู โดยนางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นผู้มอบ

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×