ภาพงานกิจกรรม

อปท. ได้รับเงิน ๑.๘ ล้านยูโรจากเยอรมนี เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการลดก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน


วันที่เผยแพร่ 2019-01-28 13:28:44 น.

อปท. ได้รับเงิน ๑.๘ ล้านยูโรจากเยอรมนี เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการลดก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

 

กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ที่ผ่านมา ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า ๖๐ คน เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม Signing Ceremony for a Cooperation to support Thailand’s Low Carbon Cities Programme” ระหว่างมูลนิธิ Future of the Carbon Market Foundation แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. โดยมี ดร.คุรุจิต นาครทรรพ ประธานกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก Mr. Martin Gauss Principle Consultant of Future of the Carbon Market Foundation ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ร่วมเป็นสักขีพยาน และนางประเสริฐสุข  เพฑูรย์สิทธิชัย ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก พร้อมด้วย Mrs. Malin Ahlberg Director of Future of the Carbon Market Foundation ร่วมลงนามความร่วมมือดังกล่าว ณ ห้องออร์คิด ๓ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

อบก. ได้รับการประสานจากมูลนิธิ Future of the Carbon Market ว่า มีความประสงค์จะให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) ซึ่งดำเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย โดยมูลนิธิฯ ตกลงที่จะให้เงินสนับสนุนจำนวน ๘ ยูโรต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในวงเงินทั้งสิ้นประมาณ ๑.๘ ล้านยูโร ทั้งนี้ เงินสนับสนุนที่ได้รับจากมูลนิธิฯ จะผ่านมาทางอบก. ตามจำนวนคาร์บอนเครดิตประเภท TVERs ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งมาเพื่อขอรับการสนับสนุน โดยคาร์บอนเครดิตดังกล่าวจะต้องได้รับรองระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๓ จากนั้น อบก. จะนำส่งเงินดังกล่าวไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อนำไปใช้สนับสนุนหรือขยายผลการทำโครงการลดก๊าซเรือนกระจกหรือทำกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ เพิ่มเติม โดย อบก. ซึ่งเป็นผู้ดูแลระบบทะเบียนคาร์บอน จะดำเนินการลบคาร์บอนเครดิตออกจากบัญชีในระบบทะเบียนฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถนำคาร์บอนเครดิตที่เกิดขึ้นจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินสนับสนุนจากมูลนิธิฯ ไปใช้ต่อได้

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×