ภาพงานกิจกรรม

๕ องค์กรร่วมขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน จากโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน


วันที่เผยแพร่ 2019-02-04 14:38:00 น.

๕ องค์กรร่วมขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน จากโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน

กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคมที่ผ่านมา ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานชมรมแม่บ้าน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ
นางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ร่วมลงนามกับนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง ในความร่วมมือพัฒนาและขับเคลื่อนการแยกขยะเศษอาหารสู่ถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกครัวเรือน เพื่อแปลงเป็นสารบำรุงดิน และเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารจามจุรี ๔ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาขยะของประเทศไทยถือเป็นวาระแห่งชาติ โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาล มีมติให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะของประเทศ ซึ่งกำลังเข้าสู่ขั้นวิกฤติ เนื่องจากมีการสร้างขยะเพิ่มมากขึ้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ที่มีภารกิจหลักในการแก้ไขปัญหาเห็นว่า หนึ่งในหนทางการแก้ไขที่สามารถกระทำได้ทันที คือ การจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกประจำครัวเรือนและชุมชนให้ได้มากที่สุด

          ในปี ๒๕๖๒ นี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย องค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. จัดทำโครงการวิจัยการประเมินและรับรองผลการบริหารจัดการขยะเศษอาหารตามแนวทางการทำถังขยะเปียกในการช่วยลดสภาวะโลกร้อน โดยเทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และได้มีการดำเนินการวิเคราะห์อัตราการเกิดขยะเศษอาหารต่อคนต่อวันของคนไทย โดยมีจังหวัดซึ่งเป็นตัวแทนแต่ละภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ จังหวัดลำพูน ภาคกลาง จังหวัดลพบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดเลย และภาคใต้ จังหวัดสงขลา
เก็บตัวอย่างวัดปริมาณขยะจริงของครัวเรือนที่ร่วมโครงการจำนวน ๒,๔๐๐ ครัวเรือน

          ทั้งนี้ในส่วนของ อบก. มีเป้าหมายให้ประเทศไทยลดก๊าซเรือนกระจกเป็นภารกิจโดยตรง ในอนาคต หากการจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือนสามารถประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงได้จากการดำเนินโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน และได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองคาร์บอนเครดิตภายใต้โครงการ “ลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย” (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) ซึ่งพัฒนาโดย อบก. อาจมีรายได้จากการจำหน่ายคาร์บอนเครดิตกลับคืนสู่ชุมชน

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×