ภาพงานกิจกรรม

“12th Anniversary G – Green ๑๒ ปี เส้นทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”


วันที่เผยแพร่ 2019-02-15 15:20:31 น.

              กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคมที่ผ่านมา ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานประกอบการโอทอป โรงแรม และสำนักงาน เข้าร่วมงานและรับมอบรางวัลภายในงาน “มอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G – Green” ภายใต้แนวคิด “12th Anniversary G – Green ๑๒ ปีเส้นทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” โดยได้รับเกียรติจากพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานมอบรางวัล พร้อมด้วยนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรมรามากาเด้นส์ กรุงเทพมหานคร

            รางวัลตราสัญลักษณ์ G – Green มอบให้แก่กลุ่มเป้าหมายใน ๓ โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Production) โครงการส่งเสริมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) และโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อเป็นการเชิดชูและประกาศเกียรติคุณให้กับสถานประกอบการโอทอป โรงแรม และสำนักงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ และตราสัญลักษณ์ G – Green ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์ระหว่างกลุ่มเป้าหมาย เกิดการเลือกซื้อ เลือกใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว      

          ในปี ๒๕๖๑ มีสถานประกอบการโอทอป โรงแรม และสำนักงานที่ได้รับรางวัล G – Green จำนวนทั้งสิ้น ๒๑๕ราย แบ่งเป็นโครงการต่างๆ ดังนี้

           ๑. โครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Production) มีสถานประกอบการโอทอปที่ผ่านการรับรอง จำนวนทั้งสิ้น  ๒๘ ราย 

           ๒. โครงการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) มีโรงแรมที่ผ่านการรับรอง จำนวนทั้งสิ้น ๗๒ แห่ง

           ๓. โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) มีสำนักงานที่ผ่านการรับรอง จำนวนทั้งสิ้น ๑๑๕ แห่ง 

           ภายในงาน ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นตัวแทนองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. รับมอบรางวัลสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับดีเยี่ยม (Green Office- G ทอง) เป็นปีที่ ๓

 

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×